Obchodní právo

Obchodní právo se řadí do odvětví práva soukromého, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy mezi nimi, které souvisejí s jejich podnikatelskou činností. V jisté míře upravuje rovněž vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a veřejnoprávní vztahy.

Prameny obchodního práva:

 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) – došlo ke sjednocení právní úpravy doposud platného obchodního práva a práva občanského, obchodní zákoník byl zrušen a byl od 1. ledna 2014 nahrazen novým zákonem o obchodních korporacích.
 • Zákon o o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) – zaměřuje se především na úpravu obchodních společností a družstev. Oproti původnímu obchodnímu zákoníku zákon o obchodních korporacích neobsahuje právní úpravu závazkových vztahů, která byla přesunuta do nového občanského zákoníku. Dále v něm nejsou obsaženy některé další okruhy otázek (např. obchodní rejstřík).
 • Obchodní zvyklosti - jsou to smluvními stranami fakticky dodržovaná pravidla, která se nějakým způsobem vyvíjela, ustálila a jsou obecně akceptována, aniž by bylo požadováno jejich zakotvení v právním předpisu. Jsou ale stále jen podpůrným pramenem obchodního práva.
 • Zásady, na kterých spočívá obchodní zákoník – poslední pramen obch. práva, lze ho uplatnit v případě, že konkrétní případ nelze posoudit podle předchozích tří.

Systém obchodního práva:

Zahrnuje obecnou a zvláštní část, kde obecná upravuje např.:

 • právní postavení podnikatelů
 • jednání a účetnictví podnikatelů
 • obchodní firmu a práva na označení
 • obchodní rejstřík


Zvláštní část upravuje právo:

 • obchodních společností (tzv. společenstevní právo)
 • obligační (závazkové)
 • soutěžní (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)
 • průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • cenných papírů
 • kapitálového trhu
 • rozhodování obchodních sporů
 • insolvenční

Subjekty obchodního práva:

 • Fyzické osoby –
 • Právnické osoby -