Dědické právo

Dědické právo je souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé osoby na jejího právního zástupce. Ne všechna práva a povinnosti zemřelé osoby však přecházejí na její právní zástupce děděním. Jsou práva, resp. povinnosti, která smrtí zanikají, u některých práv a povinností je pak stanoven zvláštní režim právního nástupnictví (např. právo nájmu bytu). Přechod majetku zemřelé osoby na dědice je podle práva vázán na splnění určitých předpokladů. K těm patří vedle smrti zůstavitele existence dědictví, dědického titulu a způsobilého dědice.

Základním předpokladem pro dědění je smrt zůstavitele, která musí být zjištěna předepsaným způsobem. Nelze-li smrt prokázat předepsaným způsobem, ale je přitom jisto, že určitá osoba zemřela, může soud na základě jiných důkazů smrti úředně prohlásit osobu za mrtvou. Za mrtvou může soud prohlásit i nezvěstnou osobu, lze-li soudit, že již nežije. K dědění dochází pouze tehdy, byla-li tato osoba nositelem takových práv a povinností, která nezanikají smrtí a přecházejí na dědice. Aby tedy k dědění došlo, musí zde být existence dědictví jakožto určitého souboru práv a povinností.

Dědění vlastnického práva

K přechodu dochází jak tehdy, když zemřelý byl výlučným vlastníkem, tak i v případě, že byl podílovým, resp. bezpodílovým spoluvlastníkem. Jde-li o podílové spoluvlastnictví, pak je předmětem dědění spoluvlastnický podíl náležející zemřelému.

Byl-li zemřelý subjektem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, soud v rámci řízení o dědictví nejprve vypořádá bezpodílové spoluvlastnictví a také určí, která část náleží pozůstalému manželovi a která zůstaviteli. Tato posléze uvedená část je pak předmětem samotného dědění. Dědictvím rozumíme nejen práva zůstavitele, tj. jeho aktiva, ale také jeho povinnosti, tj. pasíva, pokud nezanikají jeho smrtí a přecházejí na dědice. Dědic tedy odpovídá za dluhy zůstavitele, a to až do výše nabytého dědictví.

Existence dědického titulu

Právního důvodu, na jehož základě je dědic povolán k dědění. Naše dědické právo zná pouze dva - a to zákon a závěť. Oba tyto tituly se navzájem nevylučují, a je tedy možné, aby jeden a týž dědic nabyl současně dědictví jak ze závěti, tak i ze zákona. K tomu může dojít, když zůstavitel nepořídil závětí o celém svém majetku, nebo když sice pořídil o celém majetku, ale závěť je z nějakého důvodu částečně neplatná.

Dědění ze závěti

Závětí může zůstavitel upravit dědickou posloupnost odchylně od posloupnosti zákonné tím, že určí sám osoby, na něž má v případě jeho smrti jeho majetek přejít.

Dědění ze zákona

Majetek přechází na osoby určené zákonem. Tito dědicové jsou rozděleni do čtyř dědických skupin v závislosti na stupni příbuzenství. První skupina zákonných dědiců je představována dětmi zůstavitele a pozůstalým manželem.

Každý z těchto dědiců dědí stejným dílem. Nedědí-li dítě zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti (vnuci). Pozůstalý manžel nemůže sám v první skupině dědit, ale přechází do skupiny druhé, do níž patří vedle pozůstalého manžela rodiče zůstavitele a osoby, které s ním žily ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí. Pozůstalému manželovi náleží nejméně polovina dědictví; není-li zde žádný z dalších dědiců druhé skupiny.