Advokátní úschova

Advokátní úschova - smlouva o svěřenství (advokátní úschově) je uzavírána v písemné formě mezi advokátem, klientem a třetí osobou. Na základě této smlouvy klient, popř. třetí osoba svěřuje advokátovi finanční prostředky, který je povinen s těmito naložit plně v souladu s uzavřenou smlouvou. Výdej složených finančních prostředků je zpravidla vázán na konkrétní úkon účastníka smlouvy, popř. na vznik určité události.

Důvodem pro využití advokátní úschovy finančních prostředků bývá zpravidla jistota účastníků ohledně splnění peněžitého, popř. smluvního závazku třetí osoby (složení kupní ceny, smluvní pokuty, popř. předání věci, podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva atd.), jistota ohledně splnění závazku k úhradě daně, atd. Advokátní úschova finančních prostředků dává účastníkům jistotu, že smluvní strana (povinná) disponuje dostatečnými finančními prostředky a smluvní strana (oprávněná) po splnění sjednaných podmínek uschované prostředky skutečně obdrží.

Uschované finanční prostředky jsou po celou dobu složeny na zvláštním (k tomu zřízeném) účtu advokáta, přičemž jsou odděleny od jiných úschov, popř. vlastních prostředků advokáta. Složené finanční prostředky jsou (za předpokladu řádné identifikace vlastníka) pojištěny dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách. Složené finanční prostředky nemohou být předmětem exekuce vůči advokátovi, předmětem dědictví po zemřelém advokátovi, či sloužit k zajištění závazků advokáta.