Občanské právo

Občanské právo se zabývá soukromoprávními vztahy, kdy upravuje majetkové vztahy FO a PO, vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Předmětem občanskoprávních vztahů jsou vedle věcí hmotných i věci nehmotné či práva, jejichž povaha to připouští.

Zásady občanského práva:

Každý občan je povinen při výkonu svých majetkových práv a povinností dbát, aby nezasahoval do práv a oprávněných zájmů jiných osob. Při zásahu do práv poskytuje ochranu soud. Komu bezprostředně hrozí neoprávněný zásah do jeho práva, může své právo ochránit přiměřenou svépomocí.

Členění:

 • právo hmotné

  Pramenem práva je Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění, který upravuje soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy, zejména pak

  • rodinné právo – upravuje zejména vztahy mezi rodiči a dětmi, manželství, jeho vznik a zánik, jakož i vzájemná práva a povinnosti manželů
  • věcná práva – týkají se vztahů osoby k věci, a to jak hmotné, tak i nehmotné
  • dědické právo – upravuje právo na pozůstalost, zajišťuje přechod majetku zemřelé osoby na její právní nástupce
  • závazkové právo – upravuje vztahy mezi věřitelem a dlužníkem, řeší vzájemné závazky, zejména smlouvy

 • právo procesní

  Pramenem práva je Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) v platném znění, který upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.